บริการของเรา :

บริษัทให้บริการด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้แก่ลูกค้า

 

งานตรวจสอบภายใน :

จากประสบการณ์ด้านการตรวจสอบกว่า 20 ปี  บริษัทได้พบว่าวิชาชีพตรวจสอบภายในนั้นได้มีการพัฒนาเป็นลำดับ และคุณค่าที่ให้กับบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ นั้น หลากหลาย  บริษัทใช้โอกาสนี้ในการรับบริการการตรวจสอบภายในและงานที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดพื้นฐานที่แข็งแกร่ง  และการให้บริการตรวจสอบภายในของบริษัทนั้นจะมีพื้นฐานมาจากการประเมินความเสี่ยง ซึ่งทำให้ผลจากการตรวจสอบของบริษัทตอบโจทย์ผู้บริหารหรือตรงกับความกังวลของผู้บริหาร นอกจากนี้เรายังให้บริการเสริมทีมงานตรวจสอบภายในของกิจการ หากกิจการมีพนักงานไม่เพียงพอ บริษัทสามารถให้บริการเสริมทีมงานเพื่อให้ทีมงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่ได้วางไว้

หากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานและต้องการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัทสามารถช่วยดูแลการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้บริษัทจะให้คำแนะนำในการสร้างโครงสร้างองค์กรและวิธีปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล  หรือหากบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วเรายังสามารถให้บริการที่จะช่วยเสริมสร้างวิธีปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายในแก่บริษัทท่าน

การพัฒนานโยบายและกระบวนการดำเนินงาน :

บางบริษัทอาจจะดำเนินกิจการโดยที่ยังไม่มีนโยบายและกระบวนการดำเนินกิจการ และบางบริษัทสามารถดำเนินงานไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ดี เรามีประสบการณ์ว่าบริษัทที่ยังไม่ได้จัดให้มีนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานต้องประสบกับประเด็นปัญหาด้านการควบคุมภายในหลาย ๆ อย่างหรือ มีกระบวนการดำเนินงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ  เนื่องจากบางกระบวนงานยังคลุมเครือและไม่ชัดเจน หรือยังไม่ได้มีกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ  เราได้ช่วยให้ลูกค้าได้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานประจำวันโดยการจัดให้มีนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน และรวมถึงการสร้างผังทางเดินเอกสารสำหรับการปฏิบัติงาน

การสอบทานการปฏิบัติตามและกระบวนการควบคุมภายใน :

ถ้าบริษัทของท่านได้มีกระบวนการหลาย ๆ ด้านที่ต้องปฏิบัติตามและไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามที่ได้กำหนดนโยบายและกระบวนการไว้หรือไม่ เราสามารถให้บริการท่านเพื่อให้ท่านได้ทราบว่ากระบวนการและนโยบายที่ได้ออกแบบไว้นั้นได้มีการปฏิบัติตามหรือไม่  นอกจากนี้ หากท่านมีความกังวลว่ากระบวนการควบคุมภายในนั้นเพียงพอหรือไม่ หรือหากท่านกำลังจะมีกระบวนการใหม่และต้องการมั่นใจว่ากระบวนการใหม่นี้มีกระบวนการควบคุมภายในเพียงพอหรือไม่ เราสามารถช่วยสอบทานกระบวนในปัจจุบันและให้คำแนะนำ และการออกแบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง และสามารถช่วยนำการควบคุมภายในที่ออกแบบนั้นมาใช้ในทางปฏิบัติได้

การอบรม :

หากคุณต้องการให้พนักงานของคุณมีความเข้าใจในเรื่องของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เราสามารถให้บริการได้ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับผู้ปฏิบัติงาน

Audit

 

Control

 

 

Management