ภาษา  

บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พศ.2554 บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้องค์กรมีพื้นฐานในการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ดังนั้นเราเป็นโอกาสของการสร้างความซื่อสัตย์ และความตรงไปตรงมาให้เกิดขึ้นในองค์กร  เราให้บริการด้วยทัศนคติของการทำทุกสิ่งด้วยความเรียบง่าย และด้วยศิลปะในการจัดการร่วมกับผู้บริหารที่จะให้เกิดการดำเนินงานที่ใช้การได้

 เกี่ยวกับเรา :

 

 

บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด จัดตั้งโดยคุณอัจฉราพร มานะศานต์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบระบบสารสนเทศ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและ การบริหารงานด้านบัญชีและการเงิน ให้กับบริษัทสากลชั้นนำหลายแห่ง อีกทั้งคุณอัจฉราพร เคยปฏิบัติงานกับบริษัทด้านการบัญชีขั้นนำด้านการตรวจสอบที่ประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา 18 เดือน

และคุณอัจฉราพรได้ให้คำแนะนำด้านการควบคุมภายในและการนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติให้กับหลายๆ องค์กร  นอกจากนี้ คุณอัจฉราพร

ยังมีประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคแห่งหนึ่ง